Nasz Serwis umożliwia dodanie ogłoszenia o Państwa obiekcie noclegowym, jednakże oprócz informacji dotyczących dodawanych miejsc noclegowych zbieramy również takie informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W związku z powyższym spełniając obowiązek wynikający z RODO informujemy:


Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak są wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Milena Chruściel morzeweb.pl, Franciszkańska 8, 76- 150 Darłowo


Kontakt


Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@morzeweb.pl


Źródło danych osobowych


Dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa.  Przekazują je nam Państwo w momencie dodawania ogłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie i akceptacji regulaminu, dokonania płatności za usługę oraz podania   przez Państwo danych do faktury, co jest równoznaczne z zawarciem umowy.


Dlaczego i na jakiej podstawie Administrator przetwarza dane osobowe.


Realizacja umowy.


Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ w innym wypadku, nie moglibyśmy umieścić Państwa ogłoszenia o obiekcie w naszym serwisie, tym samym nie wywiązalibyśmy się z zawartej z Państwem umowy.


Posiadane przez Administratora dane osobowe pozwalają na:


- umożliwienie wykonywania umowy o umieszczenie ogłoszenia w serwisie noclegowym morzeweb.pl,


- korzystanie przez Państwa z serwisu noclegowego,


- możliwość kontaktu przez osoby trzecie zainteresowane Państwa obiektem noclegowym


- obsługę reklamacji,


Prawnie uzasadniony interes.


Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przez co należy rozumieć:


- obsługa zapytań przekazywanych do serwisu,


- informowanie o funkcjonalnościach serwisu oraz  kontakt w sprawie realizacji umowy,


- prowadzenie badań i analiz pod względem funkcjonalności serwisu,  prowadzenie statystyk serwisu,


- marketing  bezpośredni usług  i produktów  własnych Administratora,


- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,


- kontaktowanie się, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą- przez e-mail oraz telefon ?o ile została udzielona,


- zapewnienia bezpieczeństwa usługi oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,


- przechowywanie dla celów rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa)


Administrator przetwarza Państwa dane również ze względu na obowiązki podatkowe i rachunkowe, wymagane przez prawo.


Czy muszę podać swoje dane?


Podanie danych osobowych było niezbędne dla realizacji zawartej z Administratorem umowy.


Podanie przez Państwa danych było dobrowolne, brak ich podania uniemożliwiałby umieszczenie ogłoszenia w serwisie noclegowym.


Natomiast  w sytuacji gdy wymagały tego przepisy prawa musieliśmy od Państwa wymagać innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych i podatkowych.


Komu dane są udostępniane?


- Państwa dane mogą być przekazywane osobom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie modernizacji serwisu.


- Państwa dane osobowe przechowywane są na serwerach firmy hostingowej utrzymującej serwis morzeweb.pl.


- Mogą być również przekazywane do systemu fakturowania, w  ramach którego generowane i wysyłane są do Państwa faktury dokumentujące   świadczenie usług.


- Mogą być również przekazywane do Biura Rachunkowego w celu prowadzenia księgowości.


- Mogą być również przekazywane firmom świadczącym usługi telemarketingowe, w celu prowadzenia z Państwem korespondencji i marketingu produktów i usług ofertowanych przez Administratora.


- Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do firm pozycjonujących, które mogą mieć dostęp do Państwa danych, ponieważ są one zapisane w bazie danych serwisu.


- Dane te mogą być również przekazywane podmiotom od Państwa w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom.


Natomiast Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.


Sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania oraz przeniesienie danych.


Poniżej wskazano Państwa uprawnienia, względem Administratora :  1. a) prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  2. b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  3. c) prawo do przenoszenia danych,

  4. d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została uprzednio wyrażona

  5. e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, którym jest organu nadzoru tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Sprzeciw


Przysługuje Państwu prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych


- gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli albo


- gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Jak długo dane są przechowywane?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych ?w nieskończoność?, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, w szczególności:


- dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw w związku z wykonywaniem umowy


- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych,


- zapobiegania nadużyciom i oszustwom


- statystycznym, archiwizacyjnym, rozliczalności - jednakże maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania usługi.


Po tym okresie  Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.


Przetwarzanie danych dla celów marketingu  następuje przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie


Państwa  dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na  zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.


Wszelkie pytania związane z RODO, prosimy kierować na adres: biuro@morzeweb.pl