REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU NOCLEGWEGO www.morzeweb.pl

1 [Ogólne Warunki]

 1. Właścicielem Serwisu noclegowego jest Milena Chruściel morzeweb.pl, Franciszkańska 8, 76- 150 Darłowo.
 2. Celem funkcjonowania Serwisu noclegowego morzeweb.pl jest możliwość dodania ogłoszenia oraz promowania obiektów turystycznych.
 3. Zarejestrowanie się w Serwisie noclegowym i umieszczenie ogłoszenia w ramach www.morzeweb.pl (zwanego dalej Serwisem) równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu i zawarciem umowy z Właścicielem Serwisu Milena Chruściel morzeweb.pl, Franciszkańska 8, 76- 150 Darłowo.
 4. Regulamin umieszczony jest bezpłatnie w Serwisie po adresem: https://www.morzeweb.pl/regulamin.html, który umożliwia zapoznania się z jego treścią w każdym czasie. Regulamin określa  zasady korzystania z usług oferowanych w Serwisie. Każdy zainteresowany umieszczeniem ogłoszenia przed dokonaniem rejestracji i umieszczenia wpisu ma możliwość wglądu do regulaminu.
 5. Regulamin nie ma zastosowania do umów zawartych z konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do umów zawartych z przedsiębiorcami z branży turystycznej, w tym osób zajmujących się  w ramach swojej działalności  wynajmem miejsc noclegowych, kwater noclegowych, etc.
 7. Rejestracja i oferowane usługi w Serwisie są możliwe tylko dla osób prowadzących działalność, o której mowa w § 1 ust. 6.
 8. Inne postanowienia umowne niezgodne z zapisami niniejszego regulaminu nie obowiązują pomiędzy stronami, chyba, że zostaną pisemne potwierdzone przez Właściciela Serwisu.

 2  [Zakres podmiotowy Regulaminu]

 1. Niniejszy Regulamin wiąże każdą osobę korzystającą z serwisu morzeweb.pl poprzez zarejestrowanie się w Serwisie (zwaną dalej Ogłoszeniodawcą).
 2. Ogłoszeniodawcą może  być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych umieszczonych przez Ogłoszeniodawcę w formularzu rejestracyjnym oraz w ogłoszeniu.
 4. Warunkiem uzyskania statusu Ogłoszeniodawcy w Serwisie jest dodanie ogłoszenia oraz akceptacja regulaminu.
 5. Usługa w Serwisie wygasa z upływem terminu, na jaki zostało zamieszczone ogłoszenie na stronie morzeweb.pl, tj. po upływie 1 roku od daty zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie, chyba że przed upływem tego okresu Ogłoszeniodawca wystąpi o przedłużenie ważności ogłoszenia na kolejny rok i wniesie opłatę abonamentową.(zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia wyświetlania ogłoszenia do momentu jego ponownego opłacenia, chyba, że ogłoszeniodawca wyraźnie oświadcza na piśmie np. drogą mailową, że jego ogłoszenie ma zostać usunięte)

 3  [Dodawanie ogłoszenia w Serwisie]

 1. Usługi oferowane w Serwisie stanowią integralną część serwisu www.morzeweb.pl i z których skorzystanie wymaga zamieszczenia ogłoszenia i akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. W procesie dodawania ogłoszenia należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Serwisie.
 3. Podczas dodawania ogłoszenia Ogłoszeniodawca podaje swoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail, z którego Właściciel Serwisu będzie korzystał w sposób określony w § 10.
 4. Po wprowadzeniu danych celem dodania ogłoszenia w Serwisie, Ogłoszeniodawca wpisuje dane celem utworzenia Ogłoszenia obejmującego zakres wskazany w §4 ust. 1. Po wprowadzeniu danych Ogłoszeniodawca potwierdza zakup emisji obiektu na 365 dni w Serwisie i może wybrać usługi dodatkowe.
 5. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła dostępu oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.
 6. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Ogłoszeniodawcy.
 7. Ogłoszeniodawcy nie wolno korzystać z Kont innych Ogłoszeniodawców oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Ogłoszeniodawcę do działania w jego imieniu.
 8. Ogłoszeniodawca w Serwisie może posiadać tylko jedno konto. Zarejestrowane konto w Serwisie nie podlega zbyciu na rzecz osób trzecich.

 4 [Zakres przedmiotowy Regulaminu]

 1. Właściciel Serwisu umożliwia Ogłoszeniodawcy za pomocą panelu administracyjnego w ramach Serwisu umieszczenie ogłoszenia obejmującego:

1) Opis ogłoszenia;

2) Cennik usług;

3) Dane kontaktowe:

 1. a) nazwa ogłoszenia,
 2. b) miejscowość,
 3. c) adres/ulica,
 4. d) numer telefonu kontaktowego,
 5. e) adres e-mail,
 6. f) adres strony internetowej.

4) Zdjęcia- maksymalnie 25 zdjęć;

 1. Ogłoszeniodawca dobrowolnie podaje zakres danych, które mają być umieszczone w ogłoszeniu i emitowane w Serwisie.
 2. Ogłoszeniodawca na czas trwania usługi uzyskuje poprzez panel administracyjny nieograniczony dostęp do samodzielnej edycji zamieszczonego ogłoszenia.
 3. W ramach Usługi Właściciel Serwisu nie udostępnia Ogłoszeniodawcy praw do projektów graficznych, mechanizmów funkcjonowania Serwisu oraz Usługi Strony WWW, a także innych użytych rozwiązań.

 5 [Dane umieszczone w ogłoszeniu]

 1. Modyfikacja danych Ogłoszeniodawcy jest możliwa za pomocą panelu administracyjnego Serwisu. Ogłoszeniodawca samodzielnie edytuje dane.
 2. Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść danych opublikowanych w Serwisie przez niego, albo osobę posługującą się jego loginem oraz hasłem umożliwiającym pełny dostęp do konta w Serwisie.
 3. Ogłoszeniodawca dokonuje wpisu danych w Serwisie, ich aktualizacji, uzupełnień we własnym zakresie. Właściciel Serwisu nie dokonuje żadnych zmian w treści ogłoszeń.
 4. W okresie obowiązywania umowy Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w formularzu przy dodawaniu ogłoszenia oraz w ogłoszeniu.
 5. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie danych naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, w szczególności naruszające uczucia oraz przekonania religijne, zawierające odniesienia do osób trzecich, również negatywnych opinii na temat tych osób lub prowadzonych przez nich działalności, zawierających wyrazy niecenzuralne lub uprawnienia osób trzecich, a także (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).
 6. Ogłoszeniodawca oświadcza, że dysponuje prawem do wykorzystania zdjęć, grafik, ewentualnych wizerunków, wykorzystanych w Ogłoszeniu.
 7. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego umieszczonych danych w ogłoszeniu, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Ogłoszeniodawca zwalnia Właściciela Serwisu i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków, obejmujących w szczególności wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem usług z tego tytułu.

 6 [Szczegółowe obowiązki Ogłoszeniodawcy]

 1. Ogłoszeniodawca ma obowiązek przestrzegania Regulaminu przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności.
 2. Ogłoszeniodawca niezależnie od obowiązku wynikającego z § 5 ust. 5 zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów wynikających z prawa autorskiego i niepublikowania w Serwisie oraz w ramach jego Usług treści naruszających prawa osób trzecich, będące nierzeczowe lub umyślnie nieprawdziwe, naruszające granice dobrego smaku, nieprzyzwoite, sprzeczne z prawem lub spełniające definicje czynu zabronionego.
 3. Zabrania się podejmowania przez Ogłoszeniodawcę działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie usług w Serwisie. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Właściciela Serwisu, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek lub dobre imię Właściciela Serwisu, a także renomy Serwisu.
 4. Zabrania się Ogłoszeniodawcy wykorzystywania na własny lub cudzy użytek wszelkich elementów składających się na Serwis, korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania systemowe i funkcjonalne, rozwiązania technologiczne w Serwisie, w tym do zarządzania usługą, bazy danych składające się na Serwis i udostępnione w jego ramach podlegają ochronie prawnej i stanowią własność Właściciela Serwisu.
 5. Zabrania się podejmowania przez Ogłoszeniodawcę działań faktycznie lub potencjalnie konkurencyjnych względem Właściciela Serwisu. W szczególności do reklamowania innych niż www.morzeweb.pl serwisów internetowych z bazą usług tego samego rodzaju.

7 [Opłaty]

 1. Ogłoszeniodawca podczas dodawania ogłoszenia ma prawo do wyboru usług dodatkowych oferowanych w Serwisie, których cena jest zależna od wybranego rodzaju usług, o których mowa w ust. 3.
 2. Publikacja ogłoszenia zostanie aktywowana w ciągu 24 godzin od dokonania opłaty abonamentowej.
 3. Ogłoszeniodawca ma możliwość wykupienia emisji obiektu na 365 dni.
 4. Aktualne ceny za daną usługę są podane w Serwisie podczas wyboru konkretnego wpisu w trakcie dodawania ogłoszenia. Dodatkowo cennik opłaty abonamentowej przesyłany jest przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na prośbę osoby zainteresowanej aktywacją konta w Serwisie.
 5. Ogłoszeniodawca po zakończeniu procesu dodawania ogłoszenia w Serwisie otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem aktywacji konta, dodania ogłoszenia i wszelkimi danymi niezbędnymi do wykonania przelewu opłaty abonamentowej za wybrany przez siebie rodzaj Usługi.
 6. Roczna opłata abonamentowa płatna jest przelewem na rachunek bankowy Właściciela Serwisu z góry, za pełen okres ważności Usługi.
 7. Brak płatności w terminie wskazanym tj. 7 dni od daty rejestracji uprawnia Właściciela do wstrzymania emisji ogłoszenia w Serwisie, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 8. Opłaty za inne formy Reklamy dostępne w Serwisie, w szczególności za boksy reklamowe podlegają opłacie miesięcznej lub innej, określanej według indywidualnej umowy zawieranej z Właścicielem Serwisu.
 9. W przypadku żądania zaprzestania emisji ogłoszenia w Serwisie przed końcem obowiązywania umowy tj. 1 roku i żądania usunięcia ogłoszenia kwota wynagrodzenia zapłacona przez Ogłoszeniodawcę nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi Ogłoszeniodawcy.
 10. Upływ czasu, na jaki Ogłoszeniodawca wykupił dostęp do usługi skutkuje wygaśnięciem ważności ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie, z brakiem możliwości edycji wprowadzonych danych a także usunięciem ogłoszenia i konta w Serwisie. (zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia wyświetlania ogłoszenia do momentu jego ponownego opłacenia, chyba, że ogłoszeniodawca wyraźnie oświadcza na piśmie np. drogą mailową, że jego ogłoszenie ma zostać usunięte)

 8 [Ograniczenia odpowiedzialności]

 1. Z tytułu zawartej umowy właściciel Serwisu ponosi względem Ogłoszeniodawcy odpowiedzialność za czyny dokonane z winy umyślnej i tylko z powodu rażącego niedbalstwa, do wysokości pobranego od Ogłoszeniodawcy wynagrodzenia z tytułu Usługi.
 2. Właściciel Serwisu udostępnia usługi w Serwisie w stanie, w jakim jest, bez jakiejkolwiek dodatkowej gwarancji, ani wyraźnej ani domniemanej, w tym m.in. bez domniemanych gwarancji co do przydatności handlowej zamieszczonego Ogłoszenia. Całość ryzyka w zakresie jakości i skuteczności działania oferty ponosi Ogłoszeniodawca. 
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zachowania osób trzecich korzystających z usług Ogłoszeniodawcy na podstawie Ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych z Ogłoszeniodawcą w wyniku użycia przez nich danych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.  
 4. Właściciel Serwisu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Ogłoszeniodawców, zdolność Ogłoszeniodawców do realizacji ofert oraz wypłacalność osób trzecich odpowiadających na oferty.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez osoby trzecie umowy z Ogłoszeniodawcą.
 6. W żadnym wypadku Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Ogłoszeniodawcę korzyści.
 7. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związane z ofertą Ogłoszeniodawcy, a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.
 8. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu wyłączona zostaje w przypadku działania siły wyższej, w tym w szczególności: błąd oprogramowania komputerowego, uszkodzenie sprzętu komputerowego, działanie albo zaniechanie podwykonawców Właściciela Serwisu, pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, strajk, spór pracowniczy, wojna, atak terrorystyczny, wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydanie jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.
 9. Właściciel Serwisu dopełni wszelkich starań do zapewnienia ciągłości funkcjonowania usługi w Serwisie, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, w tym przeszkód technicznych, przez które rozumie się każdego rodzaju przeszkody techniczne uniemożliwiające Ogłoszeniodawcy albo innym osobom trzecim korzystanie z sieci internetowej, w tym Serwisu oraz każdego rodzaju przeszkody techniczne związane z funkcjonalnością Serwisu, oraz w przypadku wyłączenia serwerów.
 10. Właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialności za przerwanie dostępności danych jak również zastrzega sobie prawa do wyznaczenia określonego czasu na prace techniczne, o których wcześniej uprzedzi Ogłoszeniodawcę w sposób umożliwiający Ogłoszeniodawcy zapoznanie się z taką informacją.
 11. Właściciel Serwisu nie odpowiada za zgodność informacji ze stanem faktycznym, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utracone korzyści zarówno po stronie osób trzecich jak i Ogłoszeniodawcy wynikłe z niezgodności zaznaczonych kryteriów weryfikacyjnych ze stanem faktycznym.
 12. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Ogłoszeniodawcy, które skutkują niezgodnością z rzeczywistością umieszczonych w Serwisie ogłoszeń.
 13. Właściciel Serwisu jest upoważniony do usunięcia ogłoszenia zawierającego niedozwolone treści lub linki, w szczególności wskazane w § 5 ust. 5. W przypadku usunięcia ogłoszenia przez Właściciela Serwisu na podstawie uprawnienia zawartego w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie zapłacone tytułem wykonania umowy nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Ogłoszeniodawcy.
 14. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia danych koniecznych do zalogowania się do konta osobom trzecim, z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy.

 9 [Skutki naruszenia Regulaminu i Postępowanie reklamacyjne]

 1. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Serwisu naruszenia Regulaminu dokonanego przez Ogłoszeniodawcę, Właściciel Serwisu może bezzwłocznie pozbawić Ogłoszeniodawcę wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z zawartej umowy, włącznie z usunięciem konta. W takich okolicznościach, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Właściciela Serwisu.
 2. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 3. Ogłoszeniodawca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Właściciela Serwisu lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Reklamacja może być zgłoszona:

- ustnie poprzez kontakt telefoniczny

- pisemnie, poprzez droga mailową  lub list wysłany na adres korespondencyjny

Morzeweb.pl Milena Chruściel, Franciszkańska 8, 76- 150 Darłowo.

Właściciel Serwisu  rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Właściciel Serwisu może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie  90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 10 [Korespondencja elektroniczna]

 1. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych i związanych z wykonaniem zawartej usługi, aktualności znajdujących się w Serwisie oraz informacji związanych z funkcjonalnością Serwisu, w tym zmian dotyczących regulaminu oraz płatności w czasie trwania umowy i usługi, chyba że w formie pisemnej nakaże Właścicielowi Serwisu usunięcie swoich danych z jego bazy.

 11 [Klauzula salwatoryjna]

 1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Strony winny dążyć zgodnie do zastąpienia nieważnych postanowień Regulaminu, zmieniając treść postanowień w odpowiednim zakresie.

 12 [Postanowienia końcowe]

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z zarządzaniem Serwisem jak również wierzytelności związanych z zawartą umową z Ogłoszeniodawcą, bez jego zgody.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2017.
 3. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez Właściciela Serwisu.
 4. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu. Jednocześnie Właściciel Serwisu zobowiązuje się przesłać Ogłoszeniodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje o zmianie postanowień Regulaminu z zaznaczeniem, w jaki sposób Ogłoszeniodawca może zapoznać się z brzmieniem Regulaminu po zamianach.
 5. Akceptacja nowych postanowień bądź nowego regulaminu następuje w chwili logowania na koncie w Serwisie.
 6. W przypadku dokonania zmiany zasad odpłatności za korzystanie z usługi w Serwisie Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo rezygnacji z korzystania z Usługi w terminie 14 dni od daty obowiązywania zmienionego Regulaminu. Rezygnacja nie wpływa na wcześniejsze obowiązki Ogłoszeniodawcy wynikające z korzystania z Serwisu na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 7. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.
 8. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu.